Directors and Officers

Directors

Director and
Chairman
Makoto Fukuda* Profile
Representative
Director and
President
Shinsuke Baba * Profile
Representative
Director and
Deputy President
Masaki Tanabe * Profile
Directors Yuji Shirakawa
Kiyoshi Tsugawa
Shunsuke Takeda
Louis J. Forster
Hiroyuki Mizuta
 
Standing Auditor Shinichi Fujihira  
Auditors Mitch R. Fulscher
Akira Tachimoto
 

* Serving as Executive Officer concurrently

Executive Officers

Managing Executive Officers Hiromi Watanabe
Clark D. Graninger
Katsuya Hosono
Masatatsu Ozeki
Takeo Saito
Masaki Yamagata
 
Executive Officers Jorge A. Leon
Shinji Nakamura
Masaaki Harada
Yukio Sekizawa
Kei Tanikawa
Koji Yamakoshi
Keiichi Asada
Fumihiko Hirose
 

As of July 1, 2013

FAQ

PAGE TOP